خودکشی
 

-- اون بنده خدا رو واسه چی کشتین ؟ 

 

* مجرم بود 

 

-- جرمش چی بود ؟ 

 

* خود کشی