یخ

 

 

سلام حاجی ٬ یخ داری ؟  

 

- نخریدند ٬ تموم شد