خود کشی

 

- من از این زندگی خسته شدم ٬ میخوام خودمو بکشم 

 

** بیا پائین بابا ٬ رفتی اون بالا شعار میدی واسه ما 

 

- به جون خودم جدی گفتم 

 

** برو بابا حال نداریم 

 

- نرو ٬ دٍ ٬ وایسا آقا ٬ جداْ میخوام خودمو بکشم 

 

** اه اه ٬ سوسول  

 

- ای بابا ٬ اینیکی هم باور نکرد