عملیات

 

یه بار دیگه نقشه رو مرور کرد 

منتظر فرصت مناسب بود 

دیگه موقع عملی کردنش بود ! 

حرکت کرد و آروم آروم از بین چند تا مانع رد شد 

کسی نبود ٬ بالاخره رسید 

تا دستشو دراز کرد... 

 

-- اون سیب زمینی ها ماله شامه ٬ ناخنک نزن بچه 

عملیات لو رفته بود