شکار

هی رفیق اون دیگه چیه !!!

-- نمیدونم ! من که تاحالا همچین موجودی ندیده بودم ٬ داره به ما نیگاه هم میکنه

بنگ گ گ

هی رفیق ٬ پاشو ٬ چرا افتادی رو زمین !

این موجوده بنظر خطرناک میاد

پاشو دیگه ٬ باید فرار کنیم